Loading...
Disclaimer 2017-11-14T18:21:25+00:00

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat het CVS/ME Medisch Centrum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het CVS/ME Medisch Centrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het CVS/ME Medisch Centrum beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het CVS/ME Medisch Centrum kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website is niet toegestaan, indien: (1) het gebruik van andere bezoekers stoort, (2) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (3) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het CVS/ME Medisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt het CVS/ME Medisch Centrum geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:
(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via de website of per e-mail aan het CVS/ME Medisch Centrum wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (3) het verlies van gegevens, (4) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (5) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste tot de medewerkers van het CVS/ME Medisch Centrum.

Toepasselijkheid recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen Het CVS/ME Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld wordt.

Vragen?

Heeft u nog vragen na onze website gelezen te hebben?
Neem dan contact met ons op.